Loading...

کلاسهای والد و کودک

کلاسهای والد و کودک

رشد کودک در سال های اولیه بسیار سریع است. در این دوره است که کودک راه های برخورد با محیط پیرامون خود را فرا می گیرد و نیازهای اساسی او ارضا می گردد. تجربۀ تقویت کننده ای که کودک در سال های اولیۀ زندگی خود دریافت می کند، پایه و مبنایی است برای یادگیری های


نظرات

ارسال نظر